top of page

Privacy Statement Buiten Afscheid B.V.

Versie 1.0

 

Buiten Afscheid B.V. (hierna te noemen: Buiten Afscheid) hecht groot belang aan het waarborgen van uw privacy. Buiten Afscheid verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Dit houdt in dat wij er alles aan doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die u ons verstrekt of die anderszins tot ons komt te beschermen.

 

Persoonsgegevens

Buiten Afscheid verzamelt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • naw-gegevens

 • geslacht

 • geboortedatum en -plaats

 • datum van overlijden (in geval van overlijden)

 • BSN-nummer (in geval van overlijden)

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • bankrekeningnummer (in geval van overlijden)

 • IP-adres, internetbrowser en apparaat-type

 

Als u een recensie aan ons verstrekt voor plaatsing op de webpagina, wordt alleen uw (voor)naam en woonplaats geregistreerd. Verder bewaren wij algemene gegevens van de gesloten overeenkomst, zodat wij bij een volgend overlijdensgeval in de familiekring weten wat de wensen destijds waren, voor het geval de familie hier behoefte aan heeft.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Buiten Afscheid gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • voor analyse en optimalisatie van website en tools (geanonimiseerde gegevens).

 • om op uw vraag/reactie te kunnen reageren en om de gevraagde informatie aan u te kunnen versturen.

 • om diensten/producten te kunnen leveren die nodig zijn voor het opbaren dan wel het regelen van de uitvaart.

 • om nieuwsberichten te kunnen versturen, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

 • voor het afhandelen van de factuur.

 

Indien wettelijke verplichtingen dit van ons verlangen, zal Buiten Afscheid uw persoonsgegevens verzamelen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Buiten Afscheid gebruikt de informatie die zij over derde-betrokkenen ontvangt nooit voor haar eigen doeleinden, behalve haar verplichting om uitvoering te geven aan de overeenkomst zoals gesloten met de contactpersoon, waarbij deze contactpersoon als verwerkingsverantwoordelijke optreedt. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt op welke wijze Buiten Afscheid de persoonsgegevens dient te verwerken en wat het doel van de verwerking betreft.

 

 

Doelgroep

De doelgroep van dit privacy beleid is een ieder die (mogelijk) geïnteresseerd is in de diensten van en/of een samenwerking met Buiten Afscheid, een ieder die een overeenkomst met Buiten Afscheid heeft gesloten, iedere betrokkene (dat wil zeggen iedereen van wie Buiten Afscheid persoonsgegevens verwerkt of heeft verwerkt) en een ieder die in de afgelopen 4 jaar een overeenkomst met Buiten Afscheid heeft gehad.

 

Herkomst persoonsgegevens

Buiten Afscheid ontvangt de persoonsgegevens rechtstreeks van haar klanten en geïnteresseerden. Daarnaast ontvangt zij persoonsgegevens van derde-betrokkenen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Bewaartermijnen

Gegevens van potentiële klanten worden maximaal 4 jaar door ons bewaard. Indien de potentiële klant zich hier tegen verzet, dan worden de gegevens alsnog op eerste verzoek vernietigd. Gegevens van klanten van Buiten Afscheid worden bewaard gedurende de looptijd van de dienstverlening en vervolgens, in het kader van de mogelijke vaststelling van de rechten van Buiten Afscheid tot vijf jaren na het beëindigen van de dienstverlening, tenzij uit wet- en regelgeving een langere bewaartermijn volgt. In dat geval geldt de wettelijke bewaartermijn.

 

Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht op:

 • dataportabiliteit, dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te  ontvangen;

 • vergetelheid, dit houdt in dat wij verplicht zijn om uw gegevens te verwijderen als u daarom vraagt;

 • inzage, dit betreft het recht om de persoonsgegevens die Buiten Afscheid verwerkt in te

 • rectificatie en aanvulling, als de persoonsgegevens niet kloppen kan wijziging worden

 • beperking van de verwerking, dit is het recht om te vragen minder gegevens te

 • niet geautomatiseerde besluitvorming en profilering, dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten;

 • bezwaar, u mag zich verzetten tegen de gegevensverwerking;

 • op duidelijke informatie over wat Buiten Afscheid met persoonsgegevens doet.

 

U kunt een verzoek met betrekking tot één van genoemde rechten indienen via welkom@buitenafscheid.nl. Buiten Afscheid reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek. Wij hoeven onder meer niet aan uw verzoek te voldoen indien dit in strijd mocht blijken met wet- en regelgeving, de doeleinden van verwerking in het gedrang komen, er een beroepsgeheim op de verwerking rust, het een onredelijk verzoek betreft of u de gevraagde informatie al hebt.

 

Delen van gegevens

Buiten Afscheid verwerkt persoonsgegevens voor haar klanten met wie zij een overeenkomst van

opdracht heeft gesloten. De persoonsgegevens die zij voor deze klanten verwerkt worden van de klant ontvangen en vervolgens in digitale vorm aan hen geretourneerd. Buiten Afscheid deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij hierna specifiek is verwezen en tenzij bij separate overeenkomst anders is bepaald. Er geldt dus strikte geheimhouding.

 

Beveiliging

Buiten Afscheid hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en uw privacy in het bijzonder. Wij nemen daarom passende maatregelen om ieder onrechtmatig gebruik, misbruik, verlies, diefstal, lek, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze beveiligingsmaatregelen sluiten altijd aan bij de laatste stand van de technologie.

 

Mocht u vermoeden dat gegevens onverhoopt niet op de juiste wijze worden beschermd, neemt u dan contact met ons op.

 

Cookies

Buiten Afscheid maakt gebruikt van cookies. Deze cookies registreren persoonsgegevens van bezoekers met als doel de beleving van haar websites te optimaliseren. Wij onderscheiden de volgende cookies:​

 • Essentiële cookies: Deze cookies maken kernfunctionaliteiten mogelijk, zoals beveiliging, identiteitscontrole en netwerkbeheer. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

 • Marketing cookies: Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een relevantere dienst te bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij je interesses.

 • Functionele cookies: Deze cookies verzamelen data om keuzes van gebruikers te onthouden om zo de ervaring te verbeteren en personaliseren.

 • Analytische cookies: Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

 

 

Wijziging Privacy Statement

Buiten Afscheid zal dit Privacy Statement waar nodig aanpassen om in de pas te blijven met geldende wetgeving. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

 

Contactgegevens

Buiten Afscheid B.V.

Postbaan 11

4841 KK  Prinsenbeek

welkom@buitenafscheid.nl

 

Publicatiedatum: 20 oktober 2021

bottom of page